Posetite nas
Novi Sad, Teodora Pavlovića 36
Radno vreme
PON-PET: 7:30-21:00 i SUB: 9:00-16:00
Pozovite nas
065/ 301 99 30 | 021/ 270 49 50

Šta je PNF metoda u kineziterapiji?

Prethodne nedelje pisali smo o kineziterapiji kao jednoj od najvažnijih metoda medicinske rehabilitacije i u okviru tog teksta, spomenuli smo PNF metodu.

S obzirom na to da je PNF metoda svetski priznata kao izuzetno efektna i blagotvorna u pogledu razvoja mišićne snage i izdržljivosti, te pozitivno utiče na percepciju mišića i pokreta - zaslužuje posebnu pažnju i detaljnije objašnjenje.

Osim toga, Kinetix u svom timu ima sertifikovane PNF fizioterapeute koji rade i kao organizatori PNF edukacija u okviru PNF asocijacije Srbije, te su posebno posvećeni informisanju pacijenata i obučavanju budućih terapeuta. U SAD postoji PNF institut, dok se na teritoriji Evrope ova metoda najviše koristi u Nemačkoj. 

Pročitajte tekst kako biste se informisali o PNF metodi.

Šta je PNF metoda?

PNF je skraćenica za proprioceptivnu neuromuskulatornu facilitaciju. U pitanju je koncept lečenja čija je osnovna filozofija da svaki čovek, uključujući i one sa invaliditetom, ima neiskorišćen postojeći psiho-fizički potencijal. Uloga PNF terapeuta je da pomogne pacijentu da taj potencijal pravilno iskoristi i razvije, te da telo dovede u najbolje moguće stanje.

PNF metoda obuhvata niz različitih vežbi aktiviranja i jačanja mišića u cilju uspostavljanja odgovarajuće sheme pokreta.

Pokret je čovekov način interakcije sa njegovom okolinom i tim interakcijama upravlja mehanizam motoričkog učenja. Kroz PNF terapiju, ovo učenje ide postepeno i podrazumeva definisane funkcionalne aktivnosti gde je krajnji cilj što veća samostalnost pacijenta.

Fokus PNF terapeuta je uvek na tome da maksimizuje potencijal pacijenta. Zahvaljujući svojoj stručnosti, PNF fiziotreapeut je u stanju da pravilno definiše:

 • Nivo aktivnosti pacijenta
 • Nivo učešća pacijenta

Fizioterapeut je sve vreme uz pacijenta, zadaje mu specifične vežbe i koriguje ga tokom vežbanja. Takođe, fizioterapeut pacijentu može da olakša ili oteža određenu vežbu promenom položaja tela ili pružanjem manuelnog otpora.

Dakle, vršenje terapije je isključivo individualno. Postoji manuelni kontakt između terapeuta i pacijenta pomoću kojeg terapeut stimuliše različite receptore čija aktivacija ubrzava i olakšava razvoj mišićne snage i svesti o pokretu.

Pogledajmo šta tačno znači svaka reč u okviru ovog pojma:

Proprioceptivno Nešto što je povezano sa senzornim receptorima koji daju informacije o pokretu i položaju tela
Neuromuskulatorno Uključuje nerve i mišiće
Facilitacija Olakšati, pospešiti nešto

Kako je nastala PNF metoda i gde se sve koristi?

Ser Čarls Skot Šerington (izvor: Wikipedia)

PNF metoda vuče korene od 40-ih godina prošlog veka. Osnivači koncepta su klinički neurolog dr Herman Kabat i fizioterapeut Margaret Megi Not, koji su na osnovu radova fiziologa Ser Čarlsa Skota Šeringtona razvili ideju o neuromuskularnoj facilitaciji.

U početku se ova metoda koristila isključivo za neurološke pacijente sa poliomijelitisom i multiplom sklerozom, ali je vremenom kroz iskustvo i rad utvrđeno da je PNF metodom moguće lečiti i pacijente drugih dijagnoza.

Tako da se danas osim neuroloških pacijenata, veoma uspešno tretiraju i pacijenti u domenu ortopedije i traumatologije, sportske medicine i bolnih stanja.

Konkretno, PNF terapije mogu pomoći pri:

 • Ponovnom uspostavljanju normalnih funkcija poput disanja, gutanja ili žvakanja nakon moždanog udara ili bilo kog drugog tipa ozbiljne povrede koja je narušila ove funkcije
 • Poboljšanju funkcionalnosti koje su ugrožene neurodegenerativnim bolestima poput multipla skleroze ili Parkinsonove bolesti
 • Poboljšanju funckionalnosti koje su narušene usled neurotraumotoloških povreda (npr. ozbiljnije povrede kičme)
 • Saniranju sportskih povreda (npr. kompleksne povrede kostiju, ligamenata ili lezija)
 • Lečenju degenerativnih ortopedskih patologija (npr. diskus hernija ili artritis)
 • Poboljšanju kvaliteta života koji je narušen hroničnim poremećajima i stanjima poput fibromijalgije ili učestalih migrena i vrtoglavica

Na koji način se PNF metoda uklapa u moderni koncept holističkog lečenja?

Holističko lečenje je forma lečenja koja osobu vidi kao jedinstvenu, kompeksnu celinu, te u svojoj srži ima verovanje da nije moguće izolovano tretirati bol ili povredu bez uzimanja u obzir niz drugih elemenata, odnosno svih delova koji čine tu celinu.

S obzirom da je ljudski organizam izuzetno složen, nedostatak ravnoteže u zdravlju može uzrokovati brojne sekundarne probleme. Dakle, čak i psiha pacijenta ili drugi delovi tela koji nisu primarno zahvaćeni problemom koji je u pitanju - mogu trpeti posledice ili prouzrokovati komplikacije.

Holističko lečenje podrazumeva razumevanje čoveka i njegovog trenutnog stanja u celosti. Ono je posvećeno razumevanju uzročno-posledičnih veza organa i struktura, kako bi se propisala prava terapija. Takođe, fokus je na lečenju uzroka, a ne na tretiranju simptoma.

Na ovim temeljima se bazira i PNF metod budući da koristi integrisan pristup lečenju.

Kako PNF fizioterapeut propisuje terapiju?

Pre otpočinjanja PNF terapije, fizioterapeut je dužan da podrobno analizira kliničke nalaze i potom izvrši detaljnu evaluaciju pacijentovog stanja. Uobičajeno se za to koristi ICF (International Classification of Functioning) model koji je 2001. godine osmislila Svetska zdravstvena organizacija.

Ovaj model podrazumeva sagledavanje i evaluaciju sledećih elemenata:

 • Strukture i funkcionalnosti tela
 • Aktivnosti pacijenta
 • Nivoa učešća pacijenta (npr. beleže se njegovi hobiji, posao koji obavlja)
 • Ličnih faktora pacijenta (npr. pol, godine)
 • Faktora okoline 

Pritom se dokumentuju i deficiti u pogledu motoričkih veština, odnosno jednako se mapiraju pokreti koje pacijent može i ne može da izvede.

Nakon ove faze, definišu se ciljevi terapije kroz razgovor sa pacijentom. Ciljevi mogu biti različiti: od smanjenja bola, povećavanja obima pokreta, poboljšanja snage, preko bolje kontrole pokreta, koordinacije i pospešivanja stabilnosti, pa sve do poboljšanja izdržljivosti.

Ilustracija preuzeta iz knjige: "PNF in practice" (2014), Adler, Beckers, Buck.

PNF metoda: koji su ciljevi i kako terapija deluje?

Pored integrisanog pristupa, filozofija PNF metode podrazumeva pozitivan pristup, što znači da je primaran fokus na aktivnostima i pokretima koje pacijent može da izvede, a potom na one sa kojima ima poteškoće. 

Osim toga, PNF fizioterapeut uvek pomaže pacijentu da izvuče maksimalnu funkcionalnost u skladu sa svojim mogućnostima. 

Takođe, radi se na mobilizaciji pacijentovih rezervi, pri čemu fizioterapeut procenjuje psiho-fizički potencijal koji pacijent poseduje.

Prilikom terapije, fizioterapeut integriše principe motoričke kontrole i motoričkog učenja koji mogu obuhvatati ponavljanje pokreta menjanjem konteksta, variranje pokreta radi što boljih rezultata i sl. 

PNF terapije su pažljivo organizovane tako da pozitivno stimulišu što veći broj senzornih receptora i aktiviraju što veći broj motornih jedinica i poboljšaju efikasnost sinapsi. Proces oporavka ide postepeno, kroz motorno učenje i motivaciju pacijenta.  

Posmatrajući neurofiziološke efekte, možemo izdvojiti sledeće:

 • Efekat nervnog stimulusa nastavlja se nakon što sam nadražaj prestane, što često rezultira osećajem povećane telesne snage nakon kontinuiranog izvođenja pokreta
 • Temporalna sumacija odnosi se na seriju slabih nervnih stimulusa koji izazivaju aktivaciju neurona (drugačije rečeno, niz slabijih stimulusa se sumira i na kraju se prevazilazi prag nadražaja)
 • Prostorna sumacija podrazumeva upotrebu slabih nervnih stimulusa istovremeno na više različitih delova tela koji potom izazivaju aktivaciju neurona
 • Iradacija podrazumeva odgovor nervnog sistema koji se javlja nakon povećavanja broja stimulusa (senzacija se širi telom pacijenta i može se opisati kao osećaj povećane snage)
 • Recipročna inhibicija podrazumeva kontrakciju mišića i istovremenu inhibiciju njihovih antagonista (ljudsko telo ima tzv. antagonističke parove mišića koji deluju suprotno; na primer, kada se stegne biceps, triceps je opušten)

Koje su osnovne procedure u PNF metodi koji se koriste za pomaganje pacijentima u sklopu terapije?

Osnovne procedure facilitacije su tu kako bi PNF fizioterapeut na pravi način pomogao pacijentu da poboljša svoje motoričke sposobnosti i poboljša kontrolu pokreta.

Preciznije rečeno, ove procedure koriste se kako bi se poboljšao opseg pokreta pacijenta, njegova stabilnost, jačina stiska, koordinacija pokreta, sveukupna izdržljivost, a pritom smanjilo zamaranje koje ove aktivnosti izazivaju.

Procedure se ne koriste izolovano već su komplementarne. Na primer, primena otpora je potrebna kako bi se izazvao odgovor mišića na istezanje.

Ono što je odlična vest i što definitivno izdvaja PNF metodu od ostalih jeste potpuno odsustvo kontraindikacija.

Dakle, ova metoda se može bezbedno koristiti u nizu slučajeva i dijagnoza, izuzev naravno nezalečenih fraktura i izuzetno bolnih stanja gde pokret ne bi imao blagotvorno dejstvo.

Prilikom terapije, PNF fizioterapeut koristi različite procedure i principe kao što su taktilne i vizuelne stimulacije, odmereni manuelni kontakt, upotrebu otpora i trakcije, posebno skrojene vežbe istezanja i sl.

Pri tome se naročito vodi računa o:

 • Položaju i mehanici tela
 • Proračunu vremena (tzv. tajming, odnosno definisane sekvence vežbi za najbolje rezultate)
 • Obrascima u vežbanju (tj. organizaciji vežbi tako da se izazove željena mišićna reakcija)
 • Reakciji pacijenta na pokret 
 • Pružanju osećaja sigurnosti i opuštenosti pacijenta tokom terapije
 • Jasnoj verbalnoj komunikaciji i preciznom informisanju pacijenta kada je reč o opisu vežbe i željenim efektima vežbe

Želite li da saznate više o PNF metodi ili da se konsultujete sa našim stručnim terapeutom?

Ukoliko vas interesuje kako Kinetix PNF terapeuti mogu da vam pomognu, kontaktirajte nas na 021/ 301 99 29 ili 065/ 301 99 30. Možete nam pisati i mejlom na info@studiokinetix.rs i mi ćemo se potruditi da vam odgovorimo u najskorijem roku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *